Beleid voor bodem en ondergrond

De Rijksoverheid wil samen met andere overheden een samenhangend beleid ontwikkelen voor activiteiten in de ondergrond. Dat doen ze in het brede Programma Bodem en Ondergrond.

Samenhangend beleid voor bodem en Ondergrond

De ondergrond wordt steeds meer gebruikt voor uiteenlopende activiteiten, zoals:

De overheid wil de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten op elkaar afstemmen. De Rijksoverheid en andere overheden werken samen om dit te bereiken. In het brede programma Bodem en Ondergrond ontwikkelen ze samenhangend beleid voor de gehele ondergrond.

Animatie over Structuurvisie ondergrond (STRONG)

Breed Programma Bodem en Ondergrond

In het brede Programma Bodem en Ondergrond werken Rijksoverheid en andere overheden aan:

  • Landelijke afspraken in Structuurvisie Ondergrond
    De Structuurvisie Ondergrond gaat over ruimtelijke activiteiten die voor Nederland van belang zijn. Met deze structuurvisie kunnen partijen bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag afwegen tegen andere functies in een gebied. Naar verwachting komt de Structuurvisie ondergrond in het najaar van 2015 uit.
  • Regionale en lokale afspraken voor de ondergrond
    Er zijn ook afspraken nodig over de ondergrond op regionaal en lokaal niveau. Dan gaat het bijvoorbeeld over kabels en leidingen en over bodemenergie. Hiervoor maakt het Rijk bestuurlijke afspraken met provincies, gemeenten en waterschappen.
  • Kennis over bodem en ruimtegebruik
    Voor een samenhangend beleid voor de ondergrond is actuele kennis nodig over het ruimtegebruik. En over de gevolgen van het gebruik voor de bodem. Hiervoor ontwikkelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een programma: het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem & Ondergrond (KIBO). Met de Basisregistratie ondergrond (BRO) komt alle informatie over de ondergrond op 1 plek.

Aanpak milieuonderzoek voor de Structuurvisie Ondergrond

De Rijksoverheid moet de effecten van de plannen in de Structuurvisie Ondergrond op het milieu onderzoeken. Hiervoor heeft het Rijk een plan van aanpak opgesteld: Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie ondergrond (NRD). Er is een samenvatting van het NRD: Aanpak milieuonderzoek Structuurvisie ondergrond. Hierin staat het hoe en waarom van het onderzoek naar de milieueffecten van de Structuurvisie ondergrond.

Rijk betrekt partijen bij totstandkoming Structuurvisie Ondergrond

De Rijksoverheid wil partijen betrekken bij de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond. Het gaat dan om maatschappelijke organisaties, bedrijven en publiek. Dit gebeurt tijdens zienswijzeprocedures. En ook via een klankbordgroep, het Overleg Infrastructuur en Milieu en burgerpanels.Laatst bewerkt op 24-06-2015