Visie Erfgoed en Ruimte

Om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorie goed in de Landelijke Structuurvisie Cultuurhistorie zou worden opgenomen is besloten een Koersdocument te maken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de Visie Erfgoed en Ruimte (VER), genaamd 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte'.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben deze visie met een begeleidende brief op 15 juni 2011 aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. Hierin schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. Het kabinet richt zich op een selectief aantal gebieden en ruimtelijke opgaven. Zij heeft vijf prioriteiten benoemd voor het gebiedsgericht erfgoedbeleid:

 1. Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten 
  De gebouwen en gebieden die op de (voorlopige) Werelderfgoedlijst staan krijgen een effectieve status, financiële middelen en een duurzame recreatieve en toeristische ontsluiting.
 2. Eigenheid en veiligheid: zee kust en rivieren
  Het culturele karakter van de kuststrook en de grote rivieren krijgt een belangrijke rol in de ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s.
 3. Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave, focus op groei en krimp
  Veel religieuze, agrarische, militaire en industriële gebouwen en complexen verliezen hun functie. Het herbestemmen is geagendeerd in het nationale programma Herbestemmen. Het kabinet wil zich nu concentreren op het herbestemmen in de economische topgebieden en de krimpregio’s.
 4. Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie
  Het kabinetsbeleid richt zicht op de economische topregio’s, het natuurnetwerk en deenergieopgave (windenergie). Het rijk gaat op Europees niveau de geldstromen voor landbouw aanwenden voor het behoud van cultuurhistorie. Daarnaast gaat het zich inzetten voor cultuurhistorie in regio’s met een biodiversiteit- of energieopgave.
 5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk
  De wederopbouwperiode 1940-1965 is bijzonder en uniek door innovatieve en ongekende ontwerpen. Om de meest bijzondere eigenschappen te beschermen, selecteerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden die van nationaal belang zijn voor deze periode. Deze toonbeelden van de wederopbouw bieden inspiratie voor nieuwe initiatieven en projecten in andere wederopbouwgebieden.

  Er zijn drie naoorlogse gebiedstypen:

  de wederopbouwkernen: de herstelde oorlogsschade
  de naoorlogse woonwijken: de planmatige uitbreidingswijken
  de landelijke gebieden: agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden

  De dertig gebieden hebben geen beschermde status. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt afspraken met de betrokken gemeenten om rekening te houden met de kernkwaliteiten van het wederopbouwgebied. Bij de dertig Wederopbouwgebieden horen in Limburg de naoorlogse woonwijken de Pottenberg in Maastricht en de Vrieheide in Heerlen.

Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden met betrekking tot de Visie Erfgoed en Ruimte zijn te bekijken op de website www.kiezenvoorkarakter.nl.Laatst bewerkt op 10-03-2015