Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Met het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES) ondersteunen we de regio's bij het maken van de Regionale Energie Strategie. Denk aan kennis ontwikkelen en delen, data ondersteuning (analyses, rekenmethodieken etc.) of informatie over het Klimaatakkoord.

RES: een Regionale Energie Strategie

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zie ook de veelgestelde vragen.

30 regio’s

Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels betrokken. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen.

Energie en erfgoed

De uitdaging om Nederland duurzaam te maken, is van invloed op monumenten en cultuurlandschappen. Het ministerie van OCW biedt instrumenten om de inpassing van duurzame energieproductie in dit soort waardevolle omgevingen te ondersteunen. Op de pagina over duurzaamheid van de Rijksdienst voor Cultuureel Erfgoed kun je verder klikken naar de onderwerpen verduurzaming van historische gebouwen, energietransitie en cultuurlandschap en verduurzaming van musea. De handreiking erfgoed, energie en ruimte vind je hier.

Landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken

Bij het opstellen van de RES is het zaak oog te hebben voor de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van de regio. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wil de regio’s hier graag bij helpen. De RCE is daarom voornemens om voor iedere RES-regio een tweetal (digitale) kaarten te maken: Een kaart met daarop de beschermde cultuurhistorische structuren en elementen, en daarnaast een kaart met de landschapstypen binnen de regio. Deze kaarten kunnen onder andere gebruikt worden voor regionale ontwerpateliers. Een gebiedseigen invulling van de RES is een goede basis voor participatie en draagvlak binnen de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Buchner van de RCE. Hij is eerste aanspreekpunt voor vragen rond RES en Erfgoed. Aanvullende informatie, zoals voorbeeldprojecten is ook te vinden op Erfgoed en Ruimte.

RES-koploper Parkstad

Al in 2013 namen de acht gemeenten in Parkstad Limburg het initiatief om de energietransitie in de regio aan te jagen en gestructureerd van de grond te krijgen. De lat ligt hoog: de samenwerkende gemeenten willen in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de energie die de regio zelf nodig heeft, in de regio wordt opgewekt.

Het kaderstellende beleid Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) is in 2015 door acht gemeenteraden vastgesteld. Waar de meeste gemeenten in Nederland nog nadenken over hun duurzame mogelijkheden, zijn ze in Zuid-Limburg al volop aan het werk. Er zijn plannen voor zonneweides en er loopt een project over verduurzaming van VVE’s, bijvoorbeeld door extra woningisolaties.Laatst bewerkt op 01-10-2019