Interieurensembles

Een interieurensemble is een samenhang van onroerende en roerende zaken van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis. Dat kan gaan om een heel gebouw met de inventaris, of om een gebouw vanwege een of meerdere ruimtes met de bijbehorende inrichting. Bij een interieurensemble gaat het altijd om de relatie van roerende voorwerpen met de onroerende omgeving.

Hoofdstuk 3. Aanwijzing als beschermd erfgoed § 3.3. Aanwijzing als ensemble

Artikel 3.13 Aanwijzing als ensemble

Onze Minister kan ambtshalve besluiten een rijksmonument tezamen met cultuurgoederen aan te wijzen als ensemble, indien het geheel van rijksmonument en de cultuurgoederen in onderlinge samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is.

Artikel 3.14 Informatiesysteem en rijksmonumentenregister

  1. Onze Minister houdt een informatiesysteem van aangewezen ensembles bij dat is gekoppeld aan het rijksmonumentenregister.
  2. Het informatiesysteem kan door een ieder worden geraadpleegd.
  3. Het informatiesysteem bevat voor een opgenomen ensemble in ieder geval een algemene omschrijving, een opsomming van het rijksmonument en, voor zover de eigenaar daarmee heeft ingestemd, de cultuurgoerderen die behoren tot het ensemble en de motivering van de aanwijzing van het ensemble.

Artikel 3.15. Wijziging in aanwijzing

  1. Onze Minister kan een besluit tot aanwijzing als ensemble ambtshalve wijzigen of intrekken.
  2. Onze Minister kan ambtshalve verbeteringen van feitelijke aard aanbrengen in de beschrijving van het ensemble.

Bescherming interieurs

In veel rijksmonumenten bevinden zich bijzondere vaste interieurelementen, zoals stucplafonds, schouwen, wandschilderingen en marmeren vloeren. Deze genieten net genieten net als alle andere bestanddelen van het geobuw wettelijke bescherming. De opname van een interieurensemble in het informatiesysteem heeft geen rechtsgevolgen voor de eigenaar. Er geldt geen wettelijke bescherming voor de roerende zaken. Er is geen instandhoudingsplicht, geen vergunningplicht bij wijziging of verplaatsing van de roerende onderdelen van het ensemble en evenmin een mogelijkheid tot het aanvragen van instandhoudingssubsidie. De wetgever beoogt het behoud te bewerkstelligen door het vergroten van kennis van en waardering voor historische interieurensembles in de samenleving.

Lijst van toonbeelden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt in overleg met de erfgoedsector een lijst van toonbeelden van waardevolle historische interieurensembles op. Een volgende stap kan zijn om een rijksmonumente te zamen met (roerende) cultuurgoederen aan te wijzen als ensemble. Daarvoor moet de RCE een informatiesysteem inrichten dat wordt gekoppeld aan het rijksmonumenten.

Aan deze aanwijzingen zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Het is louter een manier om bekendheid en waardering van ensembles te stimuleren.Laatst bewerkt op 01-08-2016