Instandhoudingssubsidie

Heeft u een rijksmonument dat niet primair bestemd is voor bewoning? Zoals een kerk, molen of fabriek. Dan kunt u voor het planmatig onderhoud bij het rijk (RCE) instandhoudingssubsidie aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze subsidie regelmatig onderhoud van het monument.

Sober onderhoud

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) gaat over sober onderhoud. De subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op met het vereiste begrotingsmodel.

Alle informatie over de verschillende subsidieregelingen en leningen voor rijksmonumenten vindt u op www.monumenten.nl, de gezamenlijke website van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Financieringscheck

Wijzigingen in de regeling

In september 2013 is de subsidieregeling op een paar punten aangepast. Deze wijzigingen zijn vooral relevant voor eigenaren van 20 of meer rijksmonumenten.

In juni 2014 is de regeling nogmaals gewijzigd vanwege de structurele ophoging van het subsidieplafond met € 2 miljoen voor gebouwd erfgoed. 

Erfgoedwet

In de Erfgoedwet staan grondslagen voor subsidie voor het behoud van cultureel erfgoed. De Erfgoedwet (hoofdstuk 7) vervangt het Brim 2013 als grondslag voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). De Sim is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd (zie artikel 7.3). Daarmee is het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) komen te vervallen. Een deel van de bepalingen uit het Brim 2013 is opgenomen in de Erfgoedwet en een ander deel is opgenomen in de Sim. Inhoudelijk wijzigt er echter niets voor de instandhoudingssubsidies.

Erfgoedwet: Hoofdstuk 7. Financiële bepalingen. § 7.1 Subsidiegrondslagen

Artikel 7.1 Algemene grondslag

Onze Minister kan ten behoeve van het behoud van cultureel erfgoed subsidie verstrekken.

Artikel 7.3 Instandhouding monumenten

  1. Onze Minister kan op aanvraag meerjarige subsidie verstrekken voor het normale onderhoud van rijksmonumenten.
  2. Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de restauratie van rijksmonumenten.
  3. Onze Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken in verband met de herbestemming van monumenten.

§ 7.2. Regels voor subsidieverstrekking

Artikel 7.4. Begrotingsvoorbehoud

  1. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
  2. In geval van het niet vervullen van die voorwaarde worden de verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidebedragen.

Artikel 7.5 Subsidieplafonds

  1. Onze Minister kan een of meer subsidieplafonds vaststellen voor de verstrekking van subsidies.
  2. Indien Onze Minister een subsidieplafond vaststelt, wordt tegelijkertijd vermeld op welke wijze het beschikbare bedrag verdeeld.

Artikel 7.6 Weigeringsgrond subsidie instandhouding rijksmonument

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt ten behoeve van een rijksmonument in ieder geval geen subsidie verleend indien voor de werkzaamheden waarvoor subsidie verleend indien voor de werkzaamheden warvoor subsidie wordt gevraagd een lening op grond van artikel 7.8 is verstrekt en de werkzaamheden waarvoor de lening is verstrekt nog niet zijn afgerond.

Artikel 7.7. Nadere regels

  1. Onze Minister stelt nadere regels voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in de artikel 7.2 en 7.3 eerste en derde lid.
  2. Onze Minister kan nadere regels stellen voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.3, tweede lid.
  3. Bij de nadere regels kan Onze Minister bepalen dat het verstrekken van gegevens, het indienen van aanvragen daaronder begrepen, uitsluitend via elektronische weg kan geschieden.


Laatst bewerkt op 03-08-2016