Provinciale Omgevingsvisie

Nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet zorgt voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving met een goede balans tussen benutten en beschermen. “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” is het motto. Door minder en overzichtelijke regels moet de Omgevingswet ruimte bieden voor lokale invulling en voor initiatieven uit de samenleving, maar ook voor snellere, betere en integrale besluitvorming.
Eenvoudig en beter.

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische en lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en beschrijft onderwerpen zoals wonen, infrastructuur, milieu, water, natuur, landschap, bodem, ruimtelijke economie, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed. Daarnaast worden ook de aspecten gezondheid en een gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie meegenomen. In de Omgevingsverordening legt de Provincie regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water, ontgronding, wegen, ruimte (verstedelijking, woon- en werklocaties, agrarische bedrijven).

Planning

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vormt deels het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie kent een aantal fasen. In al deze fasen bereiden we de Omgevingsvisie samen met onze regionale partners voor.

Planning omgevingsvisie
Traject Wanneer Wat
Wet­ge­vingstra­ject Om­ge­vings­wet 2016 Start pro­gram­ma Im­ple­men­ta­tie Om­ge­vings­wet
  2016 - 2020 Na­de­re aan- en in­vul­ling van de Om­ge­vings­wet
  1 ja­nu­a­ri 2022 In­wer­king­tre­ding Om­ge­vings­wet
Om­ge­vings­vi­sie Voor­jaar 2020 Con­cept Om­ge­vings­vi­sie
  Au­gus­tus 2020 Ont­werp Om­ge­vings­vi­sie
Terinzagelegging Omgevingsvisie 7 sep­tem­ber t/​m 18 ok­to­ber 2020 Ont­werp Om­ge­vings­vi­sie
  Fe­bru­a­ri 2021 Pu­bli­ca­tie Om­ge­vings­vi­sie
Om­ge­vings­ver­or­de­ning 1 ja­nu­a­ri 2022 Pu­bli­ca­tie Om­ge­vings­ver­or­de­ning
     

 Laatst bewerkt op 17-11-2020