Provinciale Omgevingsvisie

Na een uitgebreid participatief proces is de Omgevingsvisie 15 december 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Vervolgens hebben Provinciale Staten op 1 oktober 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. De Omgevingsvisie Limburg treedt op 25 oktober 2021 in werking. Lees meer

 

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische en lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en beschrijft onderwerpen zoals wonen, infrastructuur, milieu, water, natuur, landschap, bodem, ruimtelijke economie, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed. Daarnaast worden ook de aspecten gezondheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie meegenomen. In de Omgevingsverordening legt de Provincie regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water, ontgronding, wegen, ruimte (verstedelijking, woon- en werklocaties, agrarische bedrijven).

Milieueffectrapportage

De Omgevingsvisie stelt op strategisch niveau de kaders voor het provinciaal handelen bij toekomstige ontwikkelingen en activiteiten. De Omgevingsvisie bevat daarmee belangrijke keuzes ten aanzien van het te voeren beleid en vormt de basis voor verdere uitwerkingen en plannen en programma’s. Om bij deze keuzes het milieubelang / belang van de leefomgeving volwaardig mee te laten wegen is ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een plan-Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Interactie heeft plaatsgevonden tussen het m.e.r. en de zich ontwikkelende inhoud van de ontwerp-Omgevingsvisie. Dit is wettelijk verplicht. De rol van de m.e.r. is gericht op:

  • het agenderen van opgaven aan de hand van de foto’s (portret) van de leefomgeving;
  • het beoordelen van (spanningen tussen) het voorgenomen beleid in de ontwerp-Omgevingsvisie;
  • het beoordelen op doelbereik;
  • het in beeld brengen van mogelijke positieve en negatieve effecten (kansen en risico’s voor het milieu / leefomgeving) voor de beleidskeuzes in de ontwerp-Omgevingsvisie.

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een milieueffectrapport; het zogenaamde plan-MER. Het milieueffectrapport is te raadplegen via de downloads onder aan deze pagina.

Proces omgevingsverordening

De eerste stappen voor de nieuwe Omgevingsverordening zijn reeds gezet. Na vaststelling van de ontwerp-Omgevingsvisie is, op basis van die inhoud, ook de volgende stap voor de Omgevingsverordening reeds gezet.  Het ontwerp van de Omgevingsverordening Limburg (2021) lag van 7 juni tot en met 19 juli 2021 voor eenieder ter inzage. Op basis van de ontvangen zienswijzen kan de inhoud van de verordening nog gewijzigd worden. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten de Omgevingsverordening Limburg (2021) vaststellen. Dat zal naar verwachting in december 2021 zijn. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsverordening is gelijk aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 juli 2022. Tot die tijd blijft de huidige Omgevingsverordening van kracht.

Totstandkoming omgevingsvisie: omgevingsvisie en participatie

In september 2018 is het vormgevingstraject van de Omgevingsvisie Limburg gestart. Het  Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vormde deels het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie kende een aantal fasen. In al deze fasen bereidden we de Omgevingsvisie samen met onze regionale partners voor. Zo is in het totstandkomingstraject uitgebreid de dialoog aangegaan en zijn meerdere regionale werksessies georganiseerd om gezamenlijk te komen tot een gedragen Omgevingsvisie. Hierbij waren gemeenten en belanghebbenden aanwezig. In de periode vanaf december 2019 tot en met maart 2020 heeft de Provincie Limburg onder de naam 'Toekomst van Limburg' ook haar inwoners uitgenodigd om via digitale en fysieke kanalen mee te denken over de fysieke leefomgeving en gevraagd hun mening en visie te delen.

 

 Laatst bewerkt op 01-11-2021