Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

Op 6 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-POL, de ontwerp omgevingsverordening, het ontwerp Provinciaal verkeers- en vervoersprogramma en de Plan- MER vastgesteld, en bij Provinciale Staten aangeboden. Allemaal als onderdeel van een integrale omgevingsvisie. Van 16 mei tot en met 27 juni 2014 kon eenieder hierop zienswijzen indienen. Op 12 december 2014 zijn door Provinciale Staten het POL2014, de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers en- Vervoersprogramma 2014 vastgesteld. Deze documenten zijn op 16 januari 2015 in werking getreden. U kunt ze hier raadplegen.

Cultuurhistorie in het POL 2014
Cultuurhistorie is in het POL benoemd als een provinciale kernkwaliteit. De provincie herbergt waardevol ruimtelijk erfgoed, met name monumentaal erfgoed en cultuurhistorische landschappen. Dit ruimtelijk erfgoed herbergt een deel van onze geschiedenis en is daardoor van invloed op de regionale identiteit. Theo Oberndorff heeft een memo gemaakt van de manier waarop cultuurhistorie in het POL 2014 is opgenomen. Deze memo bestaat uit een compilatie van voor cultuurhistorie relevante tekstselecties, gevolgd door de samenvatting van de provincie zelf, waarin de essenties en belangrijkste veranderingen in het POL worden samengevat. 

Handreiking RO Limburg 
Op de website van de Provincie Limburg vindt u de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (deel II). In deze handreiking vindt u in paragraaf 3.10  informatie over actuele ontwikkelingen op provinciaal niveau met betrekking tot respectievelijk de monumentenzorg en archeologie.Laatst bewerkt op 06-05-2020