Nadere subsidieregels klein Limburgs erfgoed 2020-2021

Voor wie?

Organisaties (zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen etc.) en natuurlijke personen.

Waarvoor?

 • Het klein Limburgs erfgoed te behouden en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit te dragen.
 • Het zichtbaar en publiek toegankelijk maken van archeologie.

Komt u ervoor in aanmerking?

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Er moet sprake zijn van een Limburgs belang.
 • Klein Limburgs erfgoed:
 1. Het project betreft de instandhouding van klein Limburgs erfgoed.
 2. Het project is er op gericht om de cultuurhistorische betekenis van het klein Limburgs erfgoed uit te dragen aan een breder publiek.
 • Archeologie: 
 1. Het project is er op gericht om het archeologisch verhaal op een aansprekende wijze te ontsluiten of het project vergroot de zichtbaarheid/aanwezigheid van archeologie op aansprekende wijze binnen de openbare ruimte.
 • Het project moet starten binnen één jaar na subsidieverstrekking.
 • De uitvoering van het project dient plaats te vinden mede met inzet van vrijwilligers.

Voor de volledige voorwaarden adviseren wij u naar de volledige tekst van de regeling te kijken.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt een subsidieaanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Dit vindt u in het rechterpaneel onder het kopje Documenten.

Indieningstermijn

Uiterlijk 15 december 2021 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen.

Looptijd regeling

Tot en met 31 december 2021.

Wat is het maximaal aan te vragen subsidiebedrag?

 • Klein Limburgs erfgoed: afhankelijk van de inzet van het aantal vrijwilligersuren maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000,00 per project.
 • Archeologie: afhankelijk van de inzet van het aantal vrijwilligersuren maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,00 per project.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond geeft aan hoeveel geld er in totaal voor alle aanvragen beschikbaar is in een bepaalde periode. U vindt het in het actuele overzicht van de subsidieplafonds.

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterkolom.Laatst bewerkt op 20-08-2020