Beleid immaterieel erfgoed

Erfgoed is een ruim begrip. Het bevat alles wat we willen behouden uit het rijke Limburgse verleden dat deel uit maakt van onze Limburgse identiteit. Vaak zijn het plekken of objecten die we van belang achten en willen bewaren. We willen het behouden omdat het mooi is, van wetenschappelijk belang is of omdat het van onze voorouders afstamt. Erfgoed is daarmee een heel persoonlijk en ruim omvattend begrip.

Een specifiek onderscheid in erfgoed maken we tussen het materieel erfgoed (plekken en objecten) en immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed noemen we ook wel levend erfgoed. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen en bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Erfgoed leeft!

Limburg is rijk aan erfgoed en erfgoed leeft in Limburg. We stelden dit in de vorige collegeperiode al vast en zagen veel initiatieven, verenigingen en instellingen die zich allemaal vanuit een intrinsieke motivatie inzetten voor ons Limburgs erfgoed en op waardevolle wijze bijdragen aan onze Limburgse identiteit. Tegelijkertijd zagen we dat sprake was van versnippering en dat het Limburgs erfgoed niet toegankelijk was voor een breed publiek. Met het beleidskader Toekomst voor Erfgoed! 2016-2019 hebben we ingezet op de samenhang in het erfgoedveld en daarmee het realiseren van een groter publieksbereik. Hiermee is een transitie in gang gezet voor de erfgoedinstellingen die nog steeds gaande is. Daarom concluderen we dat de lijnen van het beleidskader Toekomst voor Erfgoed! nog steeds staan.

In de beleidsbrief ‘Erfgoed leeft! zetten we de erfgoeddoelen voort: realiseren van een groter publieksbereik, het vergroten van de zichtbaarheid, meer samenhang en daarmee grotere maatschappelijke impact vanuit een kosten efficiënte benadering.

Wij zetten daarom in essentie vooral in op:

  • de volgende stap in de ingezette transitie in de erfgoedsector;
  • het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor verdere doorontwikkeling van het erfgoedveld bij het veld zelf middels de Coöperatie Erfgoed Limburg en via de beschikkingen aan de individuele erfgoedorganisaties;
  • de digitale ontsluiting van ons erfgoed met als eerste primaire stap: ‘basis op orde’;
  • een duurzame toekomst en inrichting van het Limburgse taalbeleid;
  • publieksbereik: stimuleren van nieuwe doelgroepen en een zo breed mogelijk publiek aanspreken en bereiken;
  • voorzien in steunfuncties voor het cultureel erfgoed veld.

Daarbij is er extra aandacht voor de beleidsonderdelen digitalisering, streekmusea, taal, Limburgse volkscultuur, schutterijen en participatie.

Erfgoed draagt bij aan de sociale cohesie, economie, recreatie, toerisme en aantrekkelijkheid van Limburg voor haar bewoners en bezoekers. Erfgoed is daarom meer dan ooit te voren van maatschappelijk belang voor de inwoners en bezoekers van Limburg en voor het behoud en de verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in onze provincie. Samen met onze partners zetten we ons in om ons Limburgs erfgoed levend te houden!Laatst bewerkt op 02-04-2020