Beleidsprogramma Archeologie 2020-2023

Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland. Dat schreef de provincie Limburg toen zij voor het eerst actief publieksgericht beleid voerde op het gebied van archeologie. Nu, vier jaar later, stelt zij met overtuiging vast dat de provincie  archeologisch is verrijkt. Limburgs archeologisch erfgoed is anno 2019 zichtbaarder en toegankelijker dan ooit tevoren.

Na de investeringen van afgelopen periode zet de provincie Limburg daarom de komende jaren de volgende stappen op het gebied van digitalisering, ontsluiting van het archeologisch erfgoed voor het Limburgse publiek en het stimuleren van efficiënte samenwerking tussen partijen. Er ligt namelijk nog steeds archeologie verstopt voor het pulbiek in depots of op zolders. Ook is lang niet iedereen op de hoogte van de diverse initiatieven en projecten van elkaar. De provincie Limburg bouwt daarom de komende vier jaren voort op de ingezette lijnen om de Limburgse archeologie actief in de 'etalage' te zetten, waarbij zij de verbindingen tussen partijen in projectmatige samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling actief stimuleert. De provincie Limburg moedigt de diverse partijen in het veld aan om zelf actief aan de slag te gaan en te blijven.

Tegelijkertijd vragen de veranderingen in de samenleving om nieuwe accenten. Lang niet alle Limburgers kunnen genieten van ons rijke erfgoed. In het provinciaal collegeprogramma 'Vernieuwend Verbinden' is richting gegeven aan aanpak om mensen die niet frequent kunnen deelnemen of onbekend zijn met cultuur, erfgoed of sportactiviteiten hiermee te laten kennismaken. Hiermee wil de provincie Limburg nieuwe doelgroepen aanspreken en bereiken. Limburgs erfgoed, en dus ook archeologie, wordt daarmee toegankelijk voor iedereen.

In dit beleidsprogramma werkt de provincie Limburg deze richting verder uit. Steeds vaker worden erfgoed en archeologie gezien als een maatschappelijke en verbindende waarde. Of je nu samen een bezoek brengt of er actief mee aan de slag gaat, erfgoed brengt mensen samen, draagt bij aan de leefomgeving en versterkt de sociale cohesie. Of het nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opstap geeft naar werk of mensen met elkaar in gesprek brengt over vroeger, erfgoed kan ons helpen om meerdere maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

Als ambitie voor 2020-2023 formuleert de provincie Limburg:

Limburg werkt actief aan het vergroten van de (digitale) zichtbaarheid en toegankelijkheid van archeologie in de Limburgse samenleving, verbindt partijen met elkaar en laat mensen vaker met de verhalen achter de vondst in aanraking komen.

Actielijnen

De provincie Limburg onderscheidt hierin verschillende accenten die zijn uitgewerkt in twee actielijnen met uitgangspunten:

Actielijn 1: De verbindende waarde van archeologie

Deze actielijn richt zich op de (digitale) ontsluiting van archeologie voor een breder publiek. Enerzijds vanuit de attractiviteit ervan, anderzijds vanuit de maatschappelijke waarden zoals identiteit en cohesie.

 • Via een subsidieregeling ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de ambitie van het beleid van de Provincie Limburg.
 • De provincie Limburg verstevigt de samenwerking met het Rijk onder andere voor het benutten van rijksmiddelen voor Limburgse initiatieven (bijvoorbeeld erfgoeddeal en archeologiemonitor).
 • De provincie Limburg zet in op een doorontwikkeling van de Vondst, centrum voor Archeologie Limburg. Na de realisatie van De Vondst is het nu tijd om de verschillende functies van De Vondst verder uit te bouwen en duurzaam te borgen. Ook verkent de Provincie Limburg hoe de Vondst een rol kan spelen in de diverse opgaven op het gebied van archeologie.
 • De provincie Limburg stimuleert de digitale ontsluiting van ons archeologisch erfgoed en sluiten hierbij aan bij de NDE en de adviezen van de Provinciale Adviescommissie Digitalisering Limburgs Erfgoed.
 • De provincie Limburg zet zowel vanuit het archeologiebeleid als het toerismebeleid, in projectmatige samenwerking met Limburgse gemeenten en ondernemers, het project Via Belgica voort om het Romeins verleden in de regio Zuid-Limburg meer bekendheid te geven en te vermarkten. Hiermee draagt het project ook bij aan een positief economisch en toeristisch klimaat in Limburg. Daarbij wordt het Via belgica project ingezet voor de promotie van Zuid-Limburg.
 • De provincie Limburg realiseert een integratie van de Via Belgica en de ArcheoRoute.
 • De provincie Limburg ontwikkelt de ArcheoRoute; in samenwerking met Limburg Marketing en de Limburgse gemeenten werkt de Provincie Limburg aan de verdere uitrol van de ArcheoRoute. De provincie Limburg streeft daarbij naar minimaal vier speerpunten per gemeente. Daarnaast ondersteunt de provincie Limburg initiatieven die een lokaal vervolg geven aan de speerpunten.
 • De provincie Limburg ondersteunt de Stichting Nationale Archeologiedagen en deelnemers Nationale Archeologiedagen bij de organisatie van het jaarlijks archeologie evenement.
 • De provincie Limburg ondersteunt initiatieven die positief bijdragen aan het vergroten van de atractiviteit en beleving van het archeologisch verleden in het straatbeeld van Limburgse centra.
 • De provincie Limburg ondersteunt projecten gericht op participatie van kwetsbare doelgroepen. Dit doen wij onder andere door aansluiting te zoeken bij te ontwikkelen nieuwe laagdrempelige participatieregeling, te ontwikkelen en  en uit te voeren in het kader van de Sociale Agenda. De domeinoverschrijdende regeling is bedoeld om kansrijke (voorbeeld)projecten uit andere maatschappelijke (beleids)domeinen te vervinden aan de uitgangspunten van de Sociale Agenda. De projecten hebben dan ook primair participatie als doel en zetten daarvoor hun activiteiten (aangaande bijvoorbeeld cultuur, sport, erfgoed, monumenten, integratie of activiteiten die zich niet tot een domein rekenen) in als middel. Het beschikbare budget voor de regeling wordt samengesteld uit middelen vanuit de Sociale Agenda en middelen Cultuur en Erfgoed.
 • De provincie Limburg stimuleert en ondersteunt initiatieven om vrijwilligers in de archeologie inhoudelijk te betrekken bji de archeologische monumentenzorg.

Actielijn 2: De verbeterde archeologische monumentenzorg

Deze actielijn richt zich op de wettelijke archeologische verplichtingen in heel Limburg doelgericht en efficient in te vullen en de resultaten zoveel mogelijk te benutten.

 • De provincie Limburg zet zich in om het archeologiebeleid in Limburg meer eenduidig te krijgen. Dit doet zij middels samenwerking met gemeenten in het Beleidsplatform Erfgoed Limburg.
 • De provincie Limburg verkent met het Waterschap Limburg en de Limburgse Maasgemeenten op welke wijze de archeologische onderzoeken in het Maasdal op eenduidige wijze uitgevoerd kunnen worden. Ervaringen met grootschalig onderzoek in het Maasdal (Maaspark Well en Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) worden hierbij ingezet. Hierdoor wordt versnippering voorkomen en efficient onderzoek uitgevoerd.
 • De provincie Limburg ondersteunt initiatieven die bijdragen aan doelgericht en efficient archeologisch onderzoek.
 • De provincie Limburg en de bij archeologie betrokken marktpartijen, o.a. projectontwikkelaars en ontgronders. treden in overleg met elkaar. Het doel hiervan is om in gezamenlijkheid, vanuit enerzijds eerder door de provincie Limburg behaalde onderzoeksresultaten en anderzijds vanuit de in de Omgevingswet verankerde motie Ronnes, een aanpak te ontwikkelen die leidt tot verdere efficiency (methode, doelgerichtheid en kosten) van archeologisch onderzoek in de provincie Limburg. Het overleg zal per project geschiedn waarbij er van te voren uitgangspunten worden geformuleerd hoe verdere efficiency valt te behalen.
 • De provincie Limburg stimuleert en ondersteunet initiatieven die de vertaalslag maken van wetenschappelijke onderzoeksrapporten naar publieksvriendelijke vertalingen of in ruimtelijke ontwerp.
 • De provincie Limburg stimuleert en ondersteunt het exposeren van vondsten uit het provinciaal depot voor bodemvondsten.


Laatst bewerkt op 08-05-2020