Provinciale particuliere monumentenorganisaties

BOERDERIJEN EN BUITENPLAATSEN

Boerderijenstichting Limburg

De Boerderijenstichting Limburg werkt aan het behoud van de karakteristieke, historische boerderijen, hun erven en een goede inbedding in hun omgeving. De Boerderijenstichting Limburg wil helpen een oplossing te vinden voor de problemen rondom restauraties, planontwikkeling, subsidies etc. waar eigenaren, gebruikers en bewoners mee kampen. Meer informatie vindt u hier.

INDUSTRIEEL ERFGOED

Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL)

De Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg onderzoekt, inventariseert en documenteert het industrieel erfgoed in de provincie Limburg en publiceert de resultaten ervan in een reeks. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers en vertegenwoordigers van enkele provinciale erfgoedinstellingen en de Universiteit Maastricht.

Stichting Ondergrondse Werken (SOW)

De Stichting Ondergrondse Werken heeft tot doel het bevorderen van het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de ondergrondse bouwwerken in Limburg, in het bijzonder groeven, ijskelders etc. mede in relatie tot het omringende landschap.

KASTELEN EN BUITENPLAATSEN

Buitengoed Geul en Maas

Voor het Buitengoed Geul & Maas (BGM) is de regionale samenwerking van vier overheden voortgezet, die in 2008 gestart is vanuit het Regiofonds Maastricht-Valkenburg. In het Buitengoed Geul & Maas wordt samen met bewoners, gebruikers, ondernemers en overheid gewerkt aan behoud, beheer en (her)ontwikkeling (inclusief het zoeken naar nieuwe economische dragers) van het cultuurhistorisch erfgoed. Om toekomstige ontwikkelingen integraal te kunnen realiseren via een programmatische aanpak is een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied. Deze gebiedsvisie is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht, en na een sonderende behandeling van de Statencommissie CWL door Gedeputeerde Staten. 

Stichting Limburgse Kastelen

 De Stichting Limburgse Kastelen heeft als hoofddoelstelling het behoud van de Limburgse kastelen in hun historische context. Tevens draagt de stichting zorg voor de behartiging van de belangen van de Limburgse kastelen binnen hun landschappelijke omgeving. Langs twee wegen werkt de stichting aan de verwezenlijking van haar doelen. Enerzijds bevordert ze de bescherming, instandhouding en restauratie van kastelen. Hierbij ligt de nadruk op het kasteel als monument. Anderzijds stimuleert de stichting documentatie van, onderzoek naar en publicaties over de Limburgse kastelen. Hierbij ligt de nadruk op het kasteel als (bouw)historisch fenomeen. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Limburgse Kastelen en op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. 

MOLENS

Molenstichting Limburg

De Molenstichting Limburg zet zich in om de Limburgse wind- en watermolens voor verval te behoeden, zodat deze als monumenten van bedrijf en techniek behouden blijven. Dit doet zij bijvoorbeeld door de basiskennis over de Limburgse molens actueel te houden, publiciteit en voorlichting over molens te verzorgen en te adviseren over het behoud van molens. 
 
De Molenstichting Limburg bevordert regelmatig onderhoud in samenspraak met eigenaren, instellingen en overheden. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving van molens, aangezien die van essentieel belang is voor de toekomstige gebruiksmogelijkheden. De stichting reikt ook tweejaarlijks de Limburgse Molenpenning uit aan een persoon of stichting die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Limburgse molens en molenaars.
 
De molenstichting, gehuisvest in het Huis voor de Kunsten Limburg, werkt samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Zo organiseren zij samen de jaarlijkse Limburgse Molendag, waarop vele molens in Limburg gratis te bezoeken zijn. 

Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Limburg

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) heeft als belangrijkste doel een opleiding te verzorgen voor mensen die in hun vrije tijd monumentale wind- en watermolens willen laten draaien. Deze opleiding is gericht op een verantwoord gebruik van ‘de machinerie’. Daarvoor is theoretische kennis nodig, maar het meeste leert men in de praktijk. De opleiding duurt ongeveer twee jaar en wordt afgesloten met een examen. Daarnaast organiseert het GVM allerhande extra activiteiten, waarbij de leden in contact komen met collega-molenaars binnen en buiten de provincie. Hierdoor kunnen zij hun kennis en kunde op molengebied verder vergroten.

RELIGIEUS ERFGOED

Stichting Funerair Erfgoed Limburg (SFEL)

De begin 2009 opgerichte Stichting Funerair Erfgoed Limburg zet zich in voor het behoud, herstel en de promotie van het Limburgse funeraire erfgoed en alles dat hiermee verband houdt. De aandacht gaat hierbij uit naar de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van Limburgse begraafplaatsen en gedenktekens inclusief hun symboliek, genealogie en heraldiek.
Begraafplaatsen herbergen de geschiedenis van onze dodencultuur in monumenten van steen, ijzer en andere materialen. In cultuurhistorische zin geven zij met tekst, symboliek en stijl aan hoe mensen in een bepaalde periode van onze historie met de dood omgingen. Veel hiervan is bewaringswaardig, te meer daar graftekens vaak onderdeel uitmaken van een groter monumentaal geheel, bijvoorbeeld een historisch kerkhof. 
Stichting Funerair Erfgoed Limburg geeft onafhankelijk advies en ondersteuning op het gebied van het Limburgse funeraire erfgoed. Zij wil samen met diverse partijen zorgen voor het verzamelen en ontsluiten van kennis en bijvoorbeeld bedreigde grafmonumenten en begraafplaatsen proberen te behouden. Stichting Funerair Erfgoed Limburg is een zelfstandige stichting die samenwerkt met De Terebinth, de landelijke vereniging die zich inzet voor het behoud en onderhoud van de funeraire cultuur in Nederland

Stichting Kruisen en Kapellen Limburg (SKKL)

De Stichting Kruisen en Kapellen Limburg (SKKL) is nauw verbonden met het Bisdom Roermond en is als overkoepelende organisatie sinds 1954 actief betrokken bij de zorg voor kruisen en kapellen in Limburg. Het adviseren en stimuleren van plaatselijke groeperingen en particulieren is een van de belangrijkste doelstellingen. Hierbij moet gedacht worden aan raadgeving op het gebied van restauratie en onderhoud, zoekacties naar beelden of decoratiematerialen en het geven van advies bij het oprichten van een kruis of kapel.Laatst bewerkt op 02-09-2021