Landelijke particuliere cultuurlandschaporganisaties

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren. De Vereniging stelt zich op het standpunt dat Nederland als vruchtbare delta de morele plicht heeft een aanzienlijk deel van haar voedselproductie op eigen grondgebied te produceren. Deze agrarische productielandschappen moeten ruimte bieden aan ook andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil inspireren en stimuleren. Ze doet dit met haar informatiecentrum, met onder meer een madurodam van het Nederlandse cultuurlandschap. 

Landschapsbeheer Nederland

De twaalf provinciale organisaties voor landschapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt nauw samen met particulieren, boeren en overheden, die eigenaar zijn van 80 procent van het Nederlandse buitengebied. Met haar expertise en duizenden enthousiaste vrijwilligers levert Landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons levende landschap. De Limburgse provincie wordt vertegenwoordigd in de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL).

Stichting Natuur en Milieu

Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu. Als onafhankelijke organisatie pleit zij bij overheden, bedrijven en de politiek voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen. Ze geeft oplossingen en sluit partnerschappen. Het werkterrein van Natuur en Milieu is breed. 

Stichting Groene Monumentenwacht

De Stichting Groene Monumentenwacht stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorisch groen te voorkomen. Zonder dat daar winst mee beoogd wordt. Om dat te bereiken worden vooral het nemen van preventieve maatregelen bevorderd. Zo voert Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Daarnaast geeft zij aanvullende adviezen over de aanpak van grotere onderhoudswerkzaamheden.

Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) stimuleert de instandhouding van waardevolle tuinen en parken. Overal in het land zijn vrijwilligers actief die als rapporteur bedreigde tuinen en openbare parken onder onze aandacht brengen. De NTs vindt het belangrijk om de betrokkenheid van het publiek bij tuinen en tuinkunst in het algemeen te vergroten.

Vakgroep Groen Erfgoed

De vereniging draagt de naam Vakgroep van historisch onderzoekers en planopstellers van Groen Erfgoed, afgekort Vakgroep Groen Erfgoed

1. De vereniging heeft ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen door: 
a. het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de onderzoekers en ontwerpers werkzaam in het groene erfgoed en het bevorderen van de deskundigheid van haar leden; 
b. het professionaliseren van de beroepssector die, door onderzoek en ontwerp ten behoeve van restauratie, beheer en ontwikkeling, zorg draagt voor de instandhouding van het groene erfgoed in Nederland; 
c. het vergroten en versterken van het publieke, politieke en professionele draagvlak voor behoud van en zorg voor het groene erfgoed. 

IVN - Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie

Het IVN - Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie - (voorheen: Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie) is een landelijke vereniging van vrijwilligers en enkele beroepskrachten die zich bezighoudt met allerlei activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Klanten en partners van het IVN zijn overheden, onderwijsinstellingen, voorlichtingscentra en organisaties op het gebied van natuur, milieu, recreatie en toerisme. Verspreid over het hele land zijn er ca. 176 afdelingen, voor informatie over IVN Limburg klikt u hier

Vereniging Natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die al vanaf 1905 natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, op professionele wijze te beheren en te beschermen. In constructieve samenwerking met vele anderen (onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) werkt zij voortdurend aan uitbreiding van het beschermde areaal. Zij geeft een stem aan de waarde van natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie en toont telkens aan dat natuur- en landschapsbescherming cruciaal is voor het leefbaar houden van Nederland. Zij biedt aan mensen op allerlei manieren de gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap en bouwt onvermoeibaar aan publieke bewustwording en draagvlak. 

Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade

Het interdisciplinaire vakgebied geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur wordt in Nederland beoefend door historici, praktisch geschoolden en persoonlijk geïnteresseerden. Zij ontmoeten elkaar in het Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Doelstelling van de stichting is het stimuleren van de bestudering van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en in gebieden die in het verleden onder invloed hebben gestaan van de Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Werkgemeenschap voor Landschapsecologisch Onderzoek (WLO)

De Werkgemeenschap voor Landschapsecologisch Onderzoek is een vakvereniging opgericht in 1972 en een platform voor iedereen die landschapsecologie tot zijn werkterrein rekent, zoals onderzoekers, beleidsmakers, planvormers, beheerders, docenten en liefhebbers. De landschapsecologie is daarmee een integratiekader voor een scala aan andere vakgebieden, die zowel betrokken zijn bij onderzoek als toepassingen van onderzoek. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn het stimuleren van verantwoord gebruik van landschapsecologische kennis bij beleidsontwikkeling en besluitvorming, het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisdisseminatie.

Unie van Bosgroepen

De Bosgroepen zijn coöperatieve verenigingen van boseigenaren die door middel van samenwerking streven naar beter functionerende bosbedrijven en gezonde bossen. De Unie van Bosgroepen verenigt de verschillende bosgroepen in Nederland. Voor Bosgroep Zuid-Nederland klikt u hier.

Stichting In Arcadië

Stichting In Arcadië is een onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed. Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Zij maakt herstelplannen voor en doen historisch onderzoek naar groen erfgoed op buitenplaatsen, oude publieke parken, begraafplaatsen, verdedigingswerken, kloostertuinen etc. Alles wat de stichting doet, dient de kennisbevordering en instandhouding van groen erfgoed en wordt gedaan zonder winstoogmerk. De stichting beheert een publiek toegankelijk studiecentrum over groen erfgoed met meer dan 3.500 boeken en een historisch archief bestaande uit originele 19de eeuwse tuinontwerpen, historische foto's, ansichten en schriftelijk bronmateriaal.Laatst bewerkt op 02-09-2021