Cultuur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Enkele van de doelstellingen van het Ministerie van OCW zijn dat iedereen goed onderwijs volgt; dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Relevante informatie over cultuur en cultureel erfgoed, het cultuurbeleid van de overheid en de cultuurnota is te vinden op de website van het ministerie. 

Raad voor Cultuur

Het is in Nederland traditie dat de overheid in principe geen (artistiek-) inhoudelijk oordeel velt over kunst en cultuur. Daarom worden beslissingen van de Rijksoverheid voorafgegaan door een advies van het onafhankelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van cultuur, de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur wordt gehoord over de hoofdlijnen van het beleid, maar vervolgens ook over alle individuele beleidsplannen van culturele instellingen die een meerjarige instellingssubsidie aanvragen. Het Rijk beslist tenslotte over het al dan niet toekennen van de instellingssubsidies.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het Ministerie van OCW. De missie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van het archeologische, gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed duiden en toegankelijk maken. Zij wil dit erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de leefomgeving. Hierbij werkt zij samen met tal van organisaties zoals:

  • Architecten en archeologische bedrijven;
  • Eigenaren en beheerders van gebouwen en landschappen;
  • Instellingen voor onderwijs en onderzoek;
  • Gemeenten, provincies en waterschappen.

De dienst luistert goed naar de verschillende opvattingen over erfgoed. Op die manier kan zij bij veranderingen aan de historische omgeving bijdragen aan inspirerende plannen. En aan een goede afweging van soms tegenstrijdige belangen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed draagt onder andere zorg voor het archeologisch cultureel erfgoed. Dit werkterrein beslaat de hele geschiedenis en het totale grondgebied van Nederland, inclusief het water: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Lelystad houdt zich bezig met het beheer en behoud van het archeologisch maritiem erfgoed van Nederland. Om zorg te kunnen dragen voor het archeologisch erfgoed heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder andere convenanten afgesloten met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten.

Daarnaast vormt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een centraal punt voor kennis, onderzoek en advies op het gebied van monumentale gebouwen en de historische omgeving, zoals stads- en dorpsgezichten en het cultuurhistorisch waardevolle landschap. Zij wil een kwalitatief goede bescherming en instandhouding van gebouwde monumenten bevorderen. Namens de staatssecretaris van Cultuur is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de Monumentenwet 1988 en van de bestaande subsidieregelingen.

Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie valt onder het Ministerie van OCW en is op 1 november 2005 gevormd door de samenvoeging van de Rijksinspectie voor de Archeologie, de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie Cultuurbezit en de Rijksinspectie Monumentenzorg. De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlands erfgoed. Het toezicht is gericht op archeologische opgravingen, archieven bij de centrale overheid, het roerend cultureel erfgoed en onroerende monumenten. Laatst bewerkt op 20-03-2015