Bij welke ingrepen moet advies worden gevraagd aan de RCE?

De RCE vervult een adviesrol op verzoek van de gemeente bij bepaalde ingrepen:

 • (gedeeltelijke) sloop;
 • ingrijpende wijziging voor zover de gevolgen vergelijkbaar zijn met de gevolgen van (gedeeltelijke) sloop;
 • reconstructie;
 • herbestemming.

Bekijk voorbeelden of toelichting

Bij alle andere ingrepen geldt de reguliere procedure.

Stem bij twijfel af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing), het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg of de adviseur architectuurhistorie van de RCE.

Uitgebreide procedure

Een uitgebreide procedure volgt als de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing is. Dit is het geval bij de hierboven genoemde ingrepen. Er volgt een procedure met een:

 • adviestermijn van acht weken;
 • een ontwerpbesluit met een inzagetermijn van zes weken met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
 • een definitief besluit met een beroepstermijn van zes weken.

Buiten de bebouwde kom heeft het college van Gedeputeerde Staten een adviesrecht.

Reguliere procedure

Bij alle andere ingrepen geldt de reguliere procedure. De reguliere procedure is een korte procedure zonder ontwerpbesluit. Alleen de gemeentelijke adviescommissie vervult een adviesrol. De minister van OCW en het college van Gedeputeerde Staten vervullen geen adviesrol maar zijn wel belanghebbend als het gaat om een besluit.

Advies voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning

Het is het beste om voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning  contact met de gemeente of een omgevingsdienst te zoeken. Het is in dit voortraject al mogelijk om advies te vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit moment leent zich goed voor kennisuitwisseling en anticipeert op de Omgevingswet.

Een eerste contact tussen de eigenaar en de gemeente is het moment om algemene informatie te geven over de mogelijkheden voor het wijzigen en herstellen van een rijksmonument. Controleer in het rijksmonumentenregister of het gebouw of de (groene) aanleg beschermd is als rijksmonument. Betrek de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing) bij alle vormen van vooroverleg. Bekijk in de wegwijzer wanneer en hoe u de Rijksdienst kunt betrekken in het voortraject.

Advies bij een visie, schets of uitgewerkt plan op papier

Als het idee is een uitgewerkt tot een visie, schets of een plan op papier, is het mogelijk advies te vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de minister van OCW. Stem het moment van een adviesverzoek af met de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing). De Rijksdienst vervult een adviesrol op verzoek van de gemeente als het gaat om ingrepen waarvoor een adviesplicht geldt.

Voor een adviesverzoek aan de Rijksdienst voorafgaand aan een aanvraag omgevingsvergunning, hoeft het plan nog niet tot in detail te zijn uitgewerkt.

Vormen van advies

Een gemeente of omgevingsdienst kan de Rijksdienst in het voortraject op verschillende manieren betrekken:

 • bouwplanoverleg van het steunpunt cultureel erfgoed (een mondelinge uitwisseling in de vorm van een overleg);
 • preadvies (een schriftelijk advies op verzoek van gemeenten).

Voor een adviesverzoek aan de Rijksdienst voorafgaand aan een aanvraag omgevingsvergunning, hoeft het plan nog niet tot in detail te zijn uitgewerkt.

Hoe vraag ik advies?

 • Mondeling overleg kan door gemeenten aangevraagd worden door het plan te agenderen voor een bouwplanoverleg.
 • Een preadvies wordt schriftelijk aangevraagd.

Preadvies

Een preadvies is een schriftelijk advies op verzoek van een gemeente voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. De RCE adviseert op basis van inhoudelijke deskundigheid, heldere uitgangspunten en duidelijke overwegingen. Dit proces is inzichtelijk gemaakt in het zogenaamde Uitgangspuntendocument advisering gebouwde en groene rijksmonumenten.

Vervangt een preadvies een advies na indienen omgevingsvergunning?

Nee, het wettelijke advies na een aanvraag omgevingsvergunning blijft de basis voor een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning (Wabo).

Benodigde stukken voor advies

In het voortraject is niet altijd alle informatie beschikbaar. Dat is niet erg. Een plan hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt. Lever voor een bouwplanoverleg of een preadvies alle stukken aan die op dat moment beschikbaar zijn. Het gaat om informatie die de opgave, de ingreep, de monumentale waarde en de kwaliteit van het herstel verduidelijken.

Voorbeelden benodigde informatie

 • de monumentale waarde van het rijksmonument, bijvoorbeeld historische afbeeldingen, ontwerptekeningen of een cultuurhistorisch onderzoek, ook als dit al een aantal jaar oud is;
 • de te slopen onderdelen, bijvoorbeeld een slooptekening;
 • de toe te voegen onderdelen, bijvoorbeeld schetsen of tekeningen bestaand en nieuwe toestand;
 • de technische staat, de gebreken en de wijze van herstel bijvoorbeeld een technische opname, gebrekentekening en een werkomschrijving.

Advies vragen via Omgevingsloket online

Vraag bij voorkeur advies via het Omgevingsloket online (Olo). Het adviesverzoek wordt geregistreerd door de Rijksdienst en bijbehorende stukken worden uit Olo gehaald. Na registratie wordt het adviesverzoek automatisch in behandeling genomen.

Advies vragen per mail of per post

Als er geen gebruik wordt gemaakt van Olo, is het mogelijk de stukken per mail te sturen aan omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl of per post (Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort).

Vermeld bij een verzoek de volgende gegevens:

 • aanvraag omgevingsvergunning (Wabo);
 • rijksmonumentennummer;
 • verzoek om advies;
 • opgave, ingreep en werkzaamheden;
 • plananalyse van de collega erfgoed binnen de gemeente (indien van toepassing).

Wat staat in een advies?

De Rijksdienst adviseert op basis van inhoudelijke deskundigheid, heldere uitgangspunten en duidelijke overwegingen. Dit proces is inzichtelijk gemaakt in het zogenaamde Uitgangspuntendocument advisering gebouwde en groene rijksmonumenten.

Is een advies bindend?

Een advies is niet bindend. Het niet volgen van een advies van een wettelijke adviseur moet wel gemotiveerd worden in het (ontwerp)besluit. Het is aan de gemeente om, op basis van de adviezen en de verschillende belangen, de omgevingsvergunning voor het rijksmonument te verlenen of te weigeren.

Is een advies in het voortraject verplicht?

Nee. Het is een extra dienstverlening om met de betrokken partijen te komen tot een goed evenwicht tussen behoud en vernieuwing met voldoende zorg voor de monumentale waarde van het rijksmonument. Het wettelijke advies na een aanvraag omgevingsvergunning blijft de basis voor een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning (Wabo).Laatst bewerkt op 03-10-2019