Monumentencommissie

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden. Artikel 9.1 van de Erfgoedwet geeft echter aan dat een aantal onderdelen van de Monumentenwet 1988 van toepassing blijft tot de Omgevingswet in werking treedt. Een van die artikelen is artikel 15 van de Monumentenwet 1988, dat verplicht om bij (erfgoed-)verordening een gemeentelijke monumentencommissie in te stellen die adviseert over omgevingsvergunningen voor gebouwde en archeologische rijksmonumenten.

​Monumentenwet 1988 art. 15, Hoofdstuk II. Beschermde monumenten § 2. Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering:

  1. De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin ten minste de inschakeling wordt geregeld van een commissie op het gebied van de monumentenzorg die in elk geval tot taak heeft te adviseren over aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Van de commissie maken geen deel uit leden van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente. Binnen de commissie zijn enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg.
  2. Burgemeester en wethouders vragen de commissie op het gebied van de monumentenzorg advies, voordat:
    a. zij beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; of;
    b. zij advies uitbrengen omtrent een aanvraag om of het ontwerp van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De wetgever geeft hier dus aan dat burgemeester en wethouders in dit geval geen keuzevrijheid hebben ten aanzien van het instellen van een commissie. Het bestuursorgaan kan bij verordening op grond van artikel 2.26, derde lid, Wabo andere instanties aanwijzen die in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Het instellen van de monumentencommissie door burgemeester en wethouders moet geschieden door middel van een apart collegebesluit. Er bestaat geen modelbesluit voor het instellen van een (monumenten) commissie door het college.

Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal artikel 15 van de Monumentenwet 1988 niet langer van toepassing zijn. Dan moet de monumentencommissie op grond van (artikel 17.9) van de Omgevingswet worden ingesteld bij besluit. Dan vervalt dus ook de verplichting om een (erfgoed-)verordening te hebben.

Modelerfgoedverordening VNG

In de modelerfgoedverordening 2016 van de VNG is het volgende artikel over de monumentencommissie opgenomen:

Artikel 8. Advies gemeentelijke adviescommissie

Burgemeester en wethouders vragen over het voornemen om toepassing te geven aan artikel 5 advies aan een gemeentelijke adviescommissie waarbinnen enkele leden deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg. Van de adviescommissie maken geen deel uit leden van het gemeentebestuur.
De gemeentelijke adviescommissie betrekt in ieder geval de leden die deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg bij het advies.
De gemeentelijke adviescommissie brengt binnen [aantal (bijvoorbeeld acht)] weken na ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd advies uit. 

Zie ook de Handreiking voor gemeentelijke monumentencommissies.Laatst bewerkt op 28-07-2016