Bestuurslastenvergoeding Malta

Het Ministerie van OCW verstrekt sinds 2002 bestuurslastenvergoeding aan provincies en gemeenten voor de aanloopkosten voor de uitvoering van de Wet op de Archeologische MonumentenZorg. Deze bestuurslastenvergoeding wordt uitgekeerd in het Provincie en Gemeentefonds. De bestuurslastenvergoeding is van belang voor ambtenaren die budget willen reserveren ten behoeve van archeologiebeleid.

Rapport Bestuurslasten Malta

Destijds is onderzocht welke kosten er voor de gemeenten en provincies verbonden zijn aan de taakwijzigingen van de nieuwe wet. Daaruit is in 2004 het rapport: Bestuurslasten Malta (ESO Management Partners bv) uit voortgekomen. Ingevolge artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw) behoort bij elk wetsvoorstel, dat taken opdraagt aan gemeenten of provincies, te worden aangegeven welke kosten er voor deze overheden mee gepaard gaan en hoe in dekking van die kosten kan worden voorzien. De vraagstelling was primair gericht op het vinden van totaalbedragen voor de gemeenten respectievelijk de provincies met aansluitend een vraag naar de verdeling van de te dekken kosten. Gaandeweg het onderzoek is evenwel gebleken dat van zulke 'enkelvoudige' bedragen vermoedelijk geen sprake is. Het gaat veeleer en nadrukkelijk om activiteiten (en dus daarmee gemoeide middelen) met een eenmalige en jaarlijks terugkomende component.

In het rapport worden vier categorieën van kosten voor gemeenten onderscheiden:

1. kosten voor beleidsontwikkeling:
- ontwikkelen van beleid
- bestemmingsplannen aanpassen aan attentiegebieden
2. kosten voor beleidsimplementatie en beleidsrealisatie:
- reguliere wijzigingen bestemmingsplannen
- aanpassen bouwvergunningen
- introductie/aanpassen aanlegvergunningen
- archeologie bij MER-plicht
- bouw- en woningtoezicht
3. kosten die verband houden met conservering, beheer, behoud, ontsluiting en documentatie:
- beheer/onderhoud eigen depot
4. kosten die samenhangen met mogelijke schadeclaims van derden of zelfs 'interbestuurlijke claims'
- planschade c.a.
- zelfstandige schadebesluiten
- zogenaamde excessieve kosten.

Bestuurslastenvergoeding bescherming archeologisch erfgoed

Vanaf de invoeringsdatum van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007 ontvangen de gemeenten een structurele compensatie voor de bestuurslasten voor de bescherming van het archeologisch erfgoed. In de Circulaire gemeentefonds van 29 juni 2007 wordt de toevoeging voor bescherming van het archeologisch erfgoed vanaf het uitkeringsjaar 2008 vastgesteld op € 6,35 miljoen. Het is een structurele toevoeging wat betekent dat dit bedrag vanaf 2008 elk jaar in het gemeentefonds zal worden gestort.

De gemeenten ontvangen jaarlijks een (algemene) uitkering uit het gemeentefonds. Deze wordt als voorschot in het uitkeringsjaar in 50 wekelijkse termijnen betaalbaar gesteld. De uitkering is opgebouwd uit verdeelmaatstaven die als basis gebruik maken van basisgegevens zoals woonruimten, inwoners e.d. Op het moment dat deze gegevens uit statistieken worden aangepast kan dit leiden tot een bijstelling van de voorschotten in het lopende jaar.

Uitkeringsjaartabellen

Hoe kan nu worden berekend hoeveel elke gemeente krijgt? Als verdeelsleutel voor de bovenstaande bedragen is het aantal woonruimten per gemeenten genomen. Hoeveel woonruimten elke gemeente heeft is na te lezen in de documenten: 'Verdeling van de uitkeringen van het gemeentefonds' op de website van de Rijksoverheid.

Er zijn 3 versies van een uitkeringsjaar beschikbaar, in verband met het later beschikbaar komen van gegevens. Versie 1 bevat de berekende eenheden aan het begin van het uitkeringsjaar, waarbij de meeste gegevens nog voorlopig zijn. Versie 2 bevat de stand van de eenheden aan het eind van het betreffende uitkeringsjaar. Versie 3 is gebaseerd op de betaalmaand december van het uitkeringsjaar 2 jaar volgend op het uitkeringsjaar, waarbij de uitkering een definitief karakter heeft.

Elk document bestaat uit 3 werkbladen:

Werkblad 1: aantallen en berekende eenheden van de verdeelmaatstaven, die gebruikt worden bij de bepaling van de algemene uitkering. Met accenten in rood wordt aangegeven welke gegevens nog een voorlopig karakter hebben op het moment van de publicatie. In de laatste kolom op dit werkblad staat het bedrag van de uitkering.
Werkblad 2: bijbehorende gewichten van de verdeelmaatstaven per cluster, zoals deze gepubliceerd worden in de circulaires.
Werkblad 3: op het werkblad 'Specificatie' kan een overzicht per gemeente bekeken worden door de bijbehorende abp-code van de gemeente in te tikken in cel A2 (geel) en te bevestigen met 'Enter'. Zie voor een overzicht van de code per gemeente het eerste werkblad.

 

Berekening bestuurslasten

In kolom BH van het eerste werkblad staat het aantal woonruimten vermeld. Het bedrag per gemeente voor 'bescherming archeologisch erfgoed (structureel toevoeging)' kan worden berekend door het aantal woonruimten in een gemeente te vermenigvuldigen met € 0,58 en de uitkomst hiervan vervolgens met de uitkeringsfactor. Omdat het totaalbedrag voor 2007 lager was, is de vermenigvuldigingsfactor ook lager, nl. € 0,20 i.p.v. € 0,58. De € 1,250 miljoen voor de excessieve opgravingsregeling wordt verdeeld met een bedrag van € 0,11 per woonruimte. 

Rekenvoorbeeld:
Een gemeente kan zijn bestuurslastenvergoeding Malta en excessieve opgravingsregeling als volgt berekenen:

Aantal woonruimten * vermenigvuldigingsfactor bestuurslastenvergoeding * uitkeringsfactor = Bestuurslastenvergoeding
Aantal woonruimten * vermenigvuldigingsfactor excessieve opgravingsregeling * uitkeringsfactor = Vergoeding excessieve opgravingsregelingLaatst bewerkt op 10-04-2015