Rijk

Vanuit overheidswege zijn op landelijk niveau verschillende koepelorganisaties actief zowel op het gebied van cultuur als ruimtelijke ordening. De overkoepelende overheidsinstanties die de belangen van de 12 provincies en 393 gemeenten behartigen zijn respectievelijk het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Onder Cultuur en Ruimtelijke Ordening vindt u meer specifieke en relevante informatie over overheidsinstanties die zich enkel bezighouden met de beleidsvelden Cultuur en Ruimtelijke Ordening.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging van 12 Nederlandse provincies. Het IPO wil de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO heeft drie kernfuncties: belangenbehartiging, platform en vernieuwing. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, dus ook op het gebied van Cultuur. In het dossier Cultuur vindt u alle artikelen die binnen het onderwerp Cultureel erfgoed vallen; in hetdossier RO en Wonen vindt u informatie met betrekking tot Ruimtelijke Ordening op Provincieniveau. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van alle gemeenten bij andere overheden. De Tweede en Eerste Kamer, het Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners. De VNG adviseert alle leden over actuele ontwikkelingen (pro actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). Via VNG-commissies, Provinciale Afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen wordt een platformfunctie uitgeoefend. 
Alle Limburgse gemeenten alsmede de Limburgse gewesten zijn lid van de Vereniging van Limburgse Gemeenten (VLG), de afdeling Limburg van de VNG. De VNG-beleidscommissie Ruimte en Wonen is ontstaan uit onder andere de voormalige commissies Ruimtelijke Ordening, Wonen en Bouwen en Monumenten en Archeologie. Op de website van de VNG vindt u allerlei informatie met betrekking tot de gemeentelijke beleidsvelden Cultuur en Ruimte en Wonen.Laatst bewerkt op 20-03-2015