Vanaf 20 september 2021 is het Wijzigingsblad versie 2 bij BRL SIKB 4000, versie 4.1 van kracht.

Belangrijke wijzigingen in de KNA rond goedkeuring standaardrapport en punten voor intervisie

Eind 2020 heeft het CCvD Archeologie een aantal wijzigingen op de BRL SIKB 4000 en KNA protocollen vastgesteld. Deze wijzigingen hebben eerder ter visie gelegen en zijn vastgelegd in het Wijzigingsblad, versie 2. Vanwege de accreditatie-vereisten zijn alle wijzigingen voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Daarna zijn ze voor acceptatie ook aan het ministerie van OCW gestuurd. Dat betekende een relatief lange doorlooptijd tussen vaststelling en inwerkingtreding.

Welke wijzigingen worden van kracht met deze versie van het wijzigingsblad? 

Een wezenlijke aanpassing in de KNA gaat over het ter goedkeuring voorleggen van het standaardrapport aan bevoegd gezag. De wijziging houdt in dat de verplichting hiertoe niet langer rust op de certificaathouder. Indien goedkeuring wordt vereist, rust deze verplichting – vanuit RO-wetgeving – op de opdrachtgever. Deze kan de taak overigens wel delegeren aan de certificaathouder. Daarmee samenhangend wordt een wijziging doorgevoerd die het vooroverleg tussen bevoegd gezag en certificaathouder voorafgaand aan een (gravend) project moet stimuleren. 

Voor ZZP-ers die hun actorstatus willen aanvragen of onderhouden, wordt het mogelijk om gewerkte uren aan te tonen aan de hand van offertes en facturen. Ook is het kader vastgesteld voor deelname aan een intervisiegroep zodat deze kan meetellen als nascholingsactiviteit. Voor actoren die hun registratie hebben laten vervallen en die daarna opnieuw willen registreren zijn de regels verduidelijkt. Tot slot zijn de onderhoudseisen voor de actorstatus inspectieduiker vastgesteld.

Het Wijzigingsblad versie 2 is hier terug te vinden.  Of via deze link bij richtlijnen en protocollen.

Tot slot  

Versie 2 van het Wijzigingsblad bevat geen wijzigingen uit het Ontwerp-wijzigingsblad versie 3. Dit laatste blad met wijzigingen is nog in een voorbereidend stadium (de openbare reactieronde liep tot 31-08-2021). 

 

 

Bron: SIKB/Door: Esther Wieringa

04-10-2021

Laatst bewerkt: 08-10-2021