Nu ter inzage

Lim­burg­se Om­ge­vings­vi­sie in ont­werp klaar

Om goed in te kunnen spelen op de Limburgse kansen en uitdagingen in de leefomgeving is een visie nodig voor de langere termijn (2030 - 2050). Daarin komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals wonen, bodem, infrastructuur, energie, economie, landbouw, water, natuur, landschap en cultureel erfgoed. Ook gezondheid en een gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen. Zo geeft de Omgevingsvisie richting aan de manieren waarop Limburg klaargemaakt wordt voor de toekomst. De ontwerp-Omgevingsvisie is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en ligt van 7 september tot en met 18 oktober 2020 voor iedereen ter inzage.

De Limburgse Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe Limburg eruit ziet in de periode 2030-2050. Hoe wonen en werken de Limburgers dan? Hoe ziet het landschap er dan uit, welk waterbeleid wordt er gehanteerd? Integraal worden deze thema’s beschreven in de visie. Uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, veranderingen in de samenleving als gevolg van demografische ontwikkelingen en individualisering, de relatie tussen overheid en samenleving, ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat, de aanstaande energietransitie, een landbouwtransitie, digitalisering en de circulaire economie. Dat zijn de vraagstukken waar Limburg voor staat. Het zijn fysieke, economische en sociale opgaven én kansen die allemaal hun weerslag op de (fysieke) leefomgeving hebben. Ze vragen dus om een integrale aanpak. Want die is noodzakelijk om goed met de schaarse ruimte om te gaan. De Omgevingsvisie is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, ook wel POL2014 genoemd.

Samen

Via een interactief proces zijn met de stakeholders de uitgangspunten geformuleerd. Daarnaast heeft in dezelfde periode een uitgebreid burgerparticipatieproject onder de naam ‘Toekomst van Limburg’ plaatsgevonden. De betrokkenheid van Limburgers was een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de omgevingsvisie.De inbreng van alle belanghebbenden heeft geleid tot een concept-Omgevingsvisie, die in het voorjaar door Gedeputeerde Staten al is vrijgegeven. Op dat concept is door zo’n 50 organisaties gereageerd en nu is er dus een volgende versie klaar, die iedereen kan inzien. Begin 2021 gaat het Limburgs Parlement er een definitief besluit over nemen.

Meer informatie en terinzagelegging

Op deze website staat meer achtergrond over de Omgevingsvisie en de totstandkoming ervan. Ook staat er een toelichting over de terinzagelegging bij de Provincie en gemeenten en hoe een zienswijze ingediend kan worden.

De Omgevingsvisie en bijbehorende documenten zijn op deze website digitaal te raadplegen. Via www.polviewer.nl is de ontwerp-Omgevingsvisie ook te raadplegen aan de hand van indicatieve kaartbeelden.

Een schriftelijk exemplaar van de Omgevingsvisie ligt ter inzage:
• in de gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden (houd rekening met eventuele coronamaatregelen).
• het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10, te Maastricht, op werkdagen van 7.30-18.30 uur. Maak hiervoor telefonisch een afspraak: 043 - 389 99 99. Dit in verband met de Covid-19 maatregelen en geef aan dat u voor zienswijzen ontwerp-Omgevingsvisie Limburg 2020 belt.

Bron: www.limburg.nl

07-09-2020

Laatst bewerkt: 07-09-2020