Nadere subsidieregels restauratie monumenten 2017-2018

Let op: U kunt voor deze regeling pas een aanvraag indienen vanaf 1 november 2017

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verplicht. U kunt het aanvraagformulier downloaden in de rechterkolom.
Het aanvraagformulier moet u volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen. Daarna (vanaf 1 november) stuurt u het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Provincie Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Doelgroep

Eigenaren van het betreffende monument waarvoor subsidie wordt aangevraagd, komen voor subsidie in aanmerking.

Doelstelling

De regeling is gericht op de restauratie van monumenten waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave, met als oogmerk dat de cultuurhistorische waarde van het monument behouden blijft voor Limburgers en de bezoekers aan Limburg.

Beschrijving

Monumenten waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave komen in aanmerking voor subsidie. Onder een urgente restauratieopgave verstaan we dat de bouwkundige staat van een monument of van een gedeelte ervan dermate slecht is dat herstel of vervanging, al dan niet gedeeltelijk, noodzakelijk is. Dit wordt aangetoond door middel van een inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) van Stichting Monumentenwacht Limburg. De in dit rapport gehanteerde kwalificatie categorieën 4, 5 en 6 worden aangemerkt als urgent.

Beoordelingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • Het project is gericht op de restauratie van een monument of een deel van het monument met een urgente restauratieopgave. De urgente restauratieopgave moet blijken uit het inspectierapport van Stichting Monumentenwacht Limburg.  De in dit rapport gehanteerde kwalificatie categorieën 4, 5 en 6 worden aangemerkt als urgent.
  • De restauratie dient bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke cultuurhistorische waarde van het monument.
  • Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking monumenten, zijnde ararische gebouwen; industriële complexen; kloosters; molens; kastelen; kerken; andere grotere monumentale complexen.
  • Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben.
  • Het monument is gelegen in de Nederlandse provincie Limburg.
  • De gemeente heeft, na advies van de RCE, schriftelijk een positief advies afgegeven ten aanzien van het verkrijgen van de (omgevings)vergunning(en) dan wel een (omgevings)vergunning afgegeven, in het geval een (omgevings)vergunning noodzakelijk is voor de restauratie.
  • Het project is erop gericht het monument te herstellen en daarbij de oorzaak van de ontstane schade weg te nemen.

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag kan vanaf 1 november 2017 worden ingediend en dient uiterlijk 31 oktober 2018 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Looptijd regeling

Van: 1 november 2017
Tot: 1 november 2018

Contactpersonen

Subsidieverlener: Dasima Schmitz
T: +31 (0)43 389 73 21
E: d.schmitz@prvlimburg.nl

Beleidsmedewerker: Anita Janssen
T: +31 (0)43 389 71 23
E: ahk.janssen@prvlimburg.nl

Beleidsdocumenten

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterkolom.Laatst bewerkt op 14-09-2017