Nadere subsidieregels Monulisa 2017-2019

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verplicht. U kunt het aanvraagformulier downloaden in de rechterkolom.
Het aanvraagformulier moet u volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Provincie Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Doelgroep

Voor subsidie komt uitsluitend in aanmerking een natuurlijk persoon of een  rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van een monument.

Doelstelling

Limburg onderscheidt zich van andere regio’s onder meer door de grote aantallen rijksmonumenten. Een bijzondere categorie van rijksmonumenten is de gebouwen voor de openbare eredienst en molens. Door dreigende leegstand en/of minder inkomsten dient aan deze gebouwen extra aandacht te worden gegeven. De Provincie wil het behoud van rijksmonumenten, zijnde gebouwen voor de openbare eredienst en molens, in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken in aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

Beschrijving

Activiteiten die betrekking hebben op normaal onderhoud van monumenten, zijnde gebouwen voor de openbare eredienst en molens.
Onder normaal onderhoud verstaan we werkzaamheden noodzakelijk om een monument in goede staat te houden dan wel als zodanig in stand te houden én om kostbare restauraties te voorkomen, zoals bedoeld in het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) en/of de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM);

Beoordelingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

  • Het project dient het normaal onderhoud van/aan een monument te betreffen.
  • Door het Rijk dient subsidie te zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten. De provinciale subsidie is aanvullend op de Rijkssubsidie en wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn berekend als subsidiabele kosten.

Looptijd regeling

De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk op 1 oktober 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Begrotingsformat

U kunt het begrotingsformat downloaden in de rechterkolom. 

Contactpersonen

Subsidieverlener: Marita Raeven-Weijzen
T: +31 (0)43 389 78 98
E: mch.weijzen@prvlimburg.nl

Beleidsmedewerker: Anita Janssen
T: +31 (0)43 389 71 23
E: ahk.janssen@prvlimburg.nl

Het cluster Cultuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de regeling (inhoud), het cluster Subsidies is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (procedure).

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterkolom.Laatst bewerkt op 14-09-2017