Nadere subsidieregels klein Limburgs erfgoed

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verplicht. U kunt het aanvraagformulier downloaden in de rechterkolom. Het aanvraagformulier moet u volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Provincie Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Doelgroep

Eigenaren van het betreffende klein erfgoed waarvoor subsidie wordt aangevraagd, komen voor subsidie in aanmerking.

Doelstelling

De regeling heeft als doel het in stand houden van klein erfgoed in Limburg door middel van onderhoud of restauratie.  

Beschrijving

Activiteiten die betrekking hebben op het onderhoud of de restauratie van klein erfgoed komen voor subsidie in aanmerking.
Onder onderhoud verstaan we klein noodzakelijk onderhoud, zijnde eenmalige werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het klein erfgoed in goede staat te brengen zodat restauraties worden voorkomen.
Onder restauratie verstaan we het uitvoeren van werkzaamheden die het onderhoud te boven gaan, waarbij het klein erfgoed in een zodanige conditie wordt gebracht zodat de oorspronkelijke cultuurhistorische waarden worden behouden.

Beoordelingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • Het project betreft het onderhoud of restauratie van klein erfgoed.
  • De totale projectkosten zijn niet hoger dan € 80.000,00.
  • De restauratie of het onderhoud van het klein erfgoed dient plaats te vinden met inzet van vrijwilligers.

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag kan vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad worden ingediend en dient uiterlijk op 1 oktober 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Looptijd regeling

Van: dag na publicatie in het Provinciaal Blad
Tot: 1 januari 2020

Begrotingsformat

U kunt het begrotingsformat downloaden in de rechterkolom.

Contactpersonen

Subsidieverlener: Anneke Schrijen
T: +31 (0)43 389 72 87
E: amp.schrijen@prvlimburg.nl

Beleidsmedewerker: Anita Janssen
T: +31 (0)43 389 71 23
E: ahk.janssen@prvlimburg.nl

Het cluster Cultuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de regeling (inhoud), het cluster Subsidies is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (procedure).

Het is mogelijk om bij het invullen/completeren van het aanvraagformulier ondersteuning te vragen aan Stichting IKL.
Zij kunnen ondersteuning bieden bij het beantwoorden van vragen of bijvoorbeeld het opmaken van de begroting.
U kunt IKL bereiken per e-mail: ikl@ikl-limburg.nl of telefonisch 046 303 05 30.

Integrale tekst regeling

U kunt de volledige tekst van de subsidieregeling downloaden in de rechterkolom.Laatst bewerkt op 14-09-2017