Nadere subsidieregels archeologie

Voor projecten en initiatieven die passen binnen de actielijnen 1 en 2 zoals beschreven op de pagina  Archeologiebeleid bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Een subsidieaanvraag kan tot 2 december 2019 uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het aanvraagformulier (zie onder).

Doelstelling

Stimuleren van projecten/activiteiten passend binnen onderstaande vensters die bijdragen aan de uitvoering van het beleid zoals beschreven in ‘Archeologie in de etalage!, tijdlijn 2016-2019, richtinggevend kader archeologie met actielijnen voor de periode 2016-2019.

Venster 1: Archeologie in beeld en binnen bereik.
Archeologische verhalen, vondsten en kennis te bundelen en op aantrekkelijke wijze te ontsluiten voor een breed publiek.

Venster 2: Archeologie in verbinding.
Binnen het fysieke domein de zichtbaarheid/aanwezigheid van recente archeologische vondsten in de Limburgse samenleving vergroten.

Doelgroep

Rechtspersonen

Beoordelingscriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

  1. Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als het project/activiteit in Nederlands-Limburg en eventueel deels binnen de Euregio plaatsvindt.
  2. Er moet sprake zijn van unieke of onderscheidende archeologische waarde, ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende specifieke criteria:

  • Venster 1:
  1. Project/activiteit is er op gericht om het archeologisch verhaal te ontsluiten.
  2. Project/activiteit is gericht op een breed publiek.
  3. Binnen project/activiteit is sprake van de inzet van vrijwilligers.
  4. Project/activiteit is innovatief.
  • Venster 2:
  1. Project/activiteit vergroot de zichtbaarheid/aanwezigheid van archeologie binnen het fysieke domein.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is verplicht. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden. Het aanvraagformulier moet u volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen. Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de bijlagen op naar:

Provincie Limburg
Cluster Subsidies
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht

Indieningstermijn

De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van de Nadere subsidieregels archeologie worden ingediend en dient  uiterlijk 2 december 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Daarnaast dient de subsidieaanvraag vóór aanvang van het project/activiteit te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Looptijd regeling

Van: vanaf de dag na publicatie in het provinciaal Blad
Tot:  1 januari 2020

Subsidieplafond

Het meest actuele overzicht van de subsidieplafonds.

Contactpersonen

Beleidsmedewerker: Bart Moonen
T: 06-15090057
E: bj.moonen@prvlimburg.nl

Het cluster Cultuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de regeling (inhoud), het cluster Subsidies is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (procedure).

Beleidsdocumenten

U kunt de nota archeologie raadplegen via de website.

Integrale tekst regeling

De volledige tekst van de Nadere subsidieregels archeologie kunt u downloaden in de rechterkolom.Laatst bewerkt op 25-10-2016