Archeologie

Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bescherming van onroerend cultureel erfgoed over in het gemeentelijke omgevingsplan, ook die van archeologische rijksmonumenten.

De bevoegdheid voor de vergunningverlening gaat naar de gemeente. De minister van OCW krijgt advies- en instemmingsrecht en bepaalt de inhoud van het besluit. De beoordelingsregels hiervoor zijn gelijk aan beginselen voor het omgevingsplan. Bij de beslissing op de aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met deze beginselen:

  • archeologische monumenten dienen geconserveerd en in stand gehouden te worden, bij voorkeur in situ;
  • voorkomen van ontsiering, beschadiging, sloop (archeologische) monumenten

In de vergunningvoorschriften kunnen worden opgenomen:

  1. Technische maatregelen ten behoeve van in situ behoud
  2. Opgravingen
  3. PvE
  4. Begeleiding


Laatst bewerkt op 31-10-2016