Start terinzagelegging ontwerp-NOVI en PlanMER NOVI

Vanaf dinsdag 20 augustus tot en met 30 september 2019 is de terinzagelegging van de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER NOVI). In die periode is het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen.

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het PlanMER brengt de milieueffecten in beeld van de beleidskeuzes in de ontwerp-NOVI. Daarnaast is een passende beoordeling uitgevoerd. Hierin zijn mogelijke consequenties van de beleidskeuzes voor de Natura 2000-gebieden getoetst.

Het indienen van een zienswijze

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren.

 • Digitaal: www.platformparticipatie.nl/NOVI.
 • Mondeling: Tijdens een van de informatiebijeenkomsten of telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.
 • Post:
  Directie Participatie
  t.a.v. NOVI
  Postbus 20901
  2500 EX Den Haag

Documenten bekijken

Alle documenten staan digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI en www.ontwerpnovi.nl.
Op papier kunt u de stukken van 20 augustus tot en met 30 september 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag en daarnaast op alle provinciehuizen in Nederland.

Hoe gaat het verder

Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De antwoorden op de ingediende zienswijzen worden gebundeld in een Nota van Antwoord. Deze verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

INFORMATIE

Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over de inhoud van de NOVI? Via e-mail: postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

Bron: www.denationaleomgevingsvisie.nl

19-08-2019

Laatst bewerkt: 28-08-2019