Herbestemmingssubsidie 2017 verleend

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2017 ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

Aanvragers konden tot en met 30 november 2017 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers.

Tijdens deze ronde ontving de Rijksdienst 355 subsidieverzoeken voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan kwamen 290 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 15 aanvragen ingediend, waarvan er 9 zijn toegekend.

Op zoek naar een nieuwe bestemming

De school is genoemd naar Gerard Adriaan van Swieten die in 1881 overleed op 20-jarige leeftijd. Vader Van Swieten besloot zijn vermogen te schenken aan de Maatschappij van Weldadigheid, op voorwaarde dat de naam van zijn zoon verbonden zou worden aan een door de Maatschappij op te richten school voor land- en tuinbouw. Mede dankzij deze bijdrage werd in 1884 Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool gesticht.In het begin was de opleiding bedoeld voor de zonen van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid. Later werd het een algemene middelbare beroepsopleiding in de tuinbouw.

Toen het aantal leerlingen sterk terugliep moest de school in Frederiksoord in 2004 sluiten. Het onderwijs werd verplaatst naar Meppel.

Regeling voorkomt leegstand

De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt overigens niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen weer nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

02-03-2018

Laatst bewerkt: 06-03-2018