369 subsidieaanvragen voor herbestemmingsprojecten ingediend

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2017 zijn 354 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 15 voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwerkt nu de subsidieverzoeken en beslist uiterlijk 28 februari 2018 over de aanvragen die om inhoudelijke redenen worden verleend of afgewezen.

Verzoek om aanvulling ontvangen?

Was uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u deze maand een brief met het verzoek om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Stuur de gevraagde gegevens zo snel mogelijk naar ons toe.
Heeft u vragen naar aanleiding van de brief, neem dan op werkdagen contact op met de InfoDesk: 033-421 74 56.

Afwijzing

Het voormalig zendstation Nozema in Lopikerkapel kreeg begin 2017 subsidie voor haalbaarheidsonderzoek
Soms wijst de Rijksdienst een subsidieverzoek af. Bijvoorbeeld omdat het drempelbedrag van de (subsidiabele) kosten niet wordt gehaald of omdat het verzoek buiten de aanvraagperiode is ingediend. Meer informatie over deze zogenoemde weigeringsgronden kunt u vinden in de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten: artikel 11 in geval van een haalbaarheidsonderzoek en artikel 25 in geval van wind- en waterdicht maatregelen.

Aanvragers van wie het subsidieverzoek op formele gronden wordt afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aanvraag te laat is ingediend of wanneer het een woonhuis betreft, krijgen voor 28 februari bericht.

Bron: www.cultureelerfgoed.nl

04-01-2018

Laatst bewerkt: 08-01-2018