Voortgang ontwikkeling toekomstbestendig erfgoedbeleid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is met het project Erfgoed Telt gestart om in samenwerking met de sector na te denken over toekomstbestendig erfgoedbeleid.

Middels deze e-mail wil het projectteam Erfgoed Telt u informeren over de stand van zaken rondom het project. U kunt deze informatie ook terugvinden in het dossier Erfgoed Telt op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

U ontvangt deze e-mail omdat u eerder contact had met OCW/RCE over erfgoedgerelateerde onderwerpen en/of omdat u zich heeft opgegeven voor de werktafels over Erfgoed Telt. Om die reden gaan wij er van uit dat u dit e-mailbericht wilt ontvangen. Mocht u dit soort e-mails toch liever niet ontvangen, laat het ons weten via erfgoedtelt@minocw.nl.

Voortgangsbrief in plaats van hoofdlijnennotitie

Onder andere door de duur van de kabinetsformatie en het controversiële karakter van de monumentenaftrek is er extra ruimte ontstaan om de komende maanden in samenwerking met de erfgoedsector verder te praten over de uitgangspunten van het toekomstbestendig erfgoedbeleid en financiële regelingen vanaf 2019. Dit betekent dat de hoofdlijnennotitie, die minister Bussemaker de Tweede Kamer aanvankelijk had toegezegd, zich beperkt tot een voortgangsbrief inzake het Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, met daarin op hoofdlijnen de processtappen van het beleidstraject, die zij op 30 juni 2017 naar de Kamer heeft gestuurd.

Vervolggesprekken

De komende maanden zal het projectteam Erfgoed Telt dan ook doorpraten op een aantal thema’s dat uit de werktafels van mei jl. is gedestilleerd, zoals:

•Herbestemming en leegstand
•Duurzaamheid
•Beleving en sociale waarde van erfgoed
•Erfgoed en ruimte
•Dienstverlening
•Rolverdeling overheden
•Restauratiekwaliteit
•Groen erfgoed
•Agrarisch erfgoed
•Onderzoek financiële regelingen

Deze vervolggesprekken zullen met een aantal evidente erfgoedpartners worden georganiseerd.

Zo zijn er al concrete gesprekken in de maak over het rapport Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed dat de VAWR, het platform Gespecialiseerde Aannemers en de vakgroep Restauratie opstelden en over restauratiekwaliteit. Ook over Groen en Agrarisch erfgoed willen we graag  met (koepels van) eigenaren en de meest betrokken organisaties nader in gesprek.

Vanwege de raakvlakken met andere beleidsonderwerpen van de rijksoverheid die consequenties hebben voor erfgoed -zoals duurzaamheid, energie en waterveiligheid- blijven we in overleg met andere departementen. Voor verschillende andere onderwerpen volgen eveneens gesprekken. Andere overheden, het Restauratiefonds, de FIM en de Monumentenwacht worden onder meer betrokken bij een onderzoek naar financiële regelingen.

In het dossier Erfgoed Telt op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zult u geïnformeerd worden over de inhoud van deze vervolggesprekken.

Adviesaanvragen

Naast de input uit de erfgoedsector heeft minister Bussemaker ook de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gevraagd een advies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid- en stelsel. Een afschrift van haar adviesaanvraag kunt u hier vinden.

Ook heeft de minister ook Kidsmindz betrokken bij Erfgoed Telt. Kidsmindz is een organisatie die op verzoek van bedrijven en organisaties een jongerendenktank vormt die aan de slag gaat met een vraagstuk dat bij een desbetreffend bedrijf of organisatie speelt. De vraag van OCW is: Hoe kunnen we nieuwe generaties betrekken bij de zorg voor het culturele erfgoed in Nederland? Welke soort monumenten is het meest geschikt om jonge mensen aan te trekken?

Een team van scholieren van vmbo tot gymnasium gaat hierover nadenken. Zij zullen hun advies tijdens het Monumentencongres in Leeuwarden op 9 november 2017 aan de minister presenteren.

Reageren?

Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met het projectteam Erfgoed Telt, erfgoedtelt@minocw.nl

Bron: Ministerie van OCW/Door: Jan de Jong

14-07-2017

Laatst bewerkt: 18-07-2017