29-01-2020

Informatiebijeenkomst Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Op woensdagmiddag 29 januari 2020 organiseerde het Steunpunt voor Archeologie & Monumentenzorg vanaf 12.30 uur een informatiebijeenkomst in het Ondernemersplein in Roermond. Er stond een gevarieerd programma gepland met de volgende onderwerpen:

  • Wat moet de gemeente beslist geregeld hebben vóór 1 januari 2021  om zich voor te bereiden op de Omgevingswet?

  • Wat staat er in het nieuwe Limburgse Provinciaal Beleidsprogramma Monumenten 2023-2023?

  • Hoe kan kennis over bodemverstoringen onnodig archeologisch onderzoek voorkomen?

Omgevingswet en “bruidsschat”

Met nog anderhalf jaar te gaan, komt de start van de Omgevingswet snel dichterbij. De “bruidsschat”  voorziet in een soepele overgang van rijks- naar decentrale regelgeving: rijks-, provinciale en gemeentelijke regels die in de overgangsperiode automatisch van kracht blijven. Maar wat valt er nu precies wel en niet onder deze bruidsschat en belangrijker: wat moet u als gemeente beslist geregeld hebben vóór 2021 en hoe kunt u zich daarop voorbereiden? Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen in relatie tot de omgevingswet zijn: de zog. “bruidsschat” en het begrip “omgeving van het monument”.

De “bruidsschat” voorkomt dat er per 1 januari 2021 acuut hiaten ontstaan in onder andere de bescherming van cultureel erfgoed en het borgen van ruimtelijke kwaliteit. De advisering daaromtrent vergt echter expliciete besluitvorming  door de gemeenteraad. Primair gaat dat over de benoeming van een gemeentelijke adviescommissie, waarin minstens expertise op het gebied van rijksmonumenten is gegarandeerd. Ook moeten gemeenten zich uitspreken over de adviesbevoegdheden van de nieuwe commissie. Alleen dan kunnen rechtsgevolgen worden verbonden aan adviezen van de commissie. Martin van Bleek van het Gelders Genootschap heeft ons voorgelicht over de noodzakelijk te nemen stappen voor gemeenten om de gemeentelijke monumentencommissies in stand te houden.

Daarnaast zal hij ook ingaan op de gevolgen die de invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijk erfgoedbeleid heeft. Daarbij heeft hij onder andere het nieuwe begrip “Omgeving van het Monument” geintroduceerd. Het Gelders Genootschap heeft van het ministerie van OCW eind vorig jaar de opdracht gekregen voor het opstellen van de Handreiking voor de Omgeving van het monument. Het welstandbeleid als ‘bescherming’ van de omgeving van monumenten werkt niet meer goed door de drang naar vermindering van regeldruk en de bredere introductie van vergunningsvrije activiteiten (ook in beschermde gezichten). Daarom is de regelgeving ten aanzien van de omgeving van monumenten in de Omgevingswet en de bijbehorende AMvB’s aangepast aan de bedoelingen van het Verdrag van Granada. Dit kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor het gemeentelijk monumentenbeleid. Graag bespreken wij samen met u dit nieuwe concept in de monumentenzorg.

Provinciaal Beleidsprogramma Monumenten 2023-2023

Op 13 december jl. heeft Provinciale Staten een nieuw Beleidsprogramma Monumenten vastgesteld voor de periode 2020-2023. Er wordt naar gestreefd om de Limburgse monumenten blijvend in een goede staat te houden. Dat is een hele uitdaging met zo’n groot aantal beschermde monumenten. Daarom worden in dit beleidsprogramma keuzes gemaakt en accenten gelegd op basis van ervaringen en de input vanuit het veld. Vanuit de rol van provinciale overheid is maatwerk geboden en wordt flexibiliteit gevraagd.

Fenna Bekkers van de Provincie Limburg heet een toelichting gegeven op het nieuwe Beleidsprogramma Monumenten van de Provincie Limburg.

Verstoorde percelen?

Kennis over locaties waar de bodem verstoord is zorgt voor een betere afweging van de archeologische belangen binnen de ruimtelijke ordening en kan voorkomen dat onnodig archeologisch onderzoek plaatsvindt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft afgelopen jaren onderzoek laten doen naar bodembewerkingen die het bodemarchief kunnen verstoren maar ook naar hoe je die verstoorde bodems het beste kunt opsporen. Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. Mogelijk dat op sommige gemeentelijke verwachtingskaarten percelen als verstoord staan aangegeven die dat niet zijn en vice versa. Michel Lascaris van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft u bijgepraat over de nieuwste inzichten op dit gebied.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in:

Ondernemersplein
Steegstraat 5
6040 AE ROERMOND

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Programma

12:30-13:25 Ontvangst met netwerklunch

13:25-13:30 Welkomstwoord

13:30-13:50 “Omgevingswet en Gemeentelijke adviescommissies” door Martin van Bleek, Stichting Gelders Genootschap

13:50-14:00 Vragen

14:00-14:20 “Erfgoed en Omgevingswet. Omgeving van het monument” door Martin van Bleek, Stichting Gelders Genootschap

14:20-14:30 Vragen

14:30-15:00 Theepauze

15:00-15:20 “Het nieuwe beleidskader Monumenten van de Provincie Limburg” door Fenna Bekkers, Provincie Limburg

15:20-15:30 Vragen

15:30-15:50 “Verstoorde percelen?” door Michel Lascaris, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15:50-16:00 Vragen

16:00-16:10 Afsluiting

Inschrijving

De inschrijving voor de informatiebijeenkomst is gesloten.

Bron: Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg/Door: Marion Zijlema

Laatst bewerkt: 07-02-2020