29-01-2020

Informatiebijeenkomst Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg

Op woensdagmiddag 29 januari 2020 organiseert het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg vanaf 13.00 uur een informatiebijeenkomst voor erfgoedambtenaren. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Ondernemersplein in Roermond. Er staat een gevarieerd programma gepland waaronder de onderwerpen: "Monumentencommissie en de omgevingswet" en het "Provinciaal Beleidsprogramma Monumenten 2020-2023". Binnenkort zal ook de rest van het programma bekend gemaakt worden.

Monumentencommissie en de omgevingswet

Met nog anderhalf jaar te gaan, komt de start van de Omgevingswet snel dichterbij. De bruidsschat  voorziet in een soepele overgang van rijks- naar decentrale regelgeving: rijks-, provinciale en gemeentelijke regels die in de overgangsperiode automatisch van kracht blijven. Maar wat valt er nu precies wel en niet onder deze bruidsschat en belangrijker: wat moet u als gemeente beslist geregeld hebben vóór 2021 en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

De bruidsschat voorkomt dat er per 1 januari 2021 acuut hiaten ontstaan in onder andere de bescherming van cultureel erfgoed en het borgen van ruimtelijke kwaliteit. De advisering daaromtrent vergt echter expliciete besluitvorming  door de gemeenteraad. Primair gaat dat over de benoeming van een gemeentelijke adviescommissie, waarin minstens expertise op het gebied van rijksmonumenten is gegarandeerd. Ook moeten gemeenten zich uitspreken over de adviesbevoegdheden van de nieuwe commissie. Alleen dan kunnen rechtsgevolgen worden verbonden aan adviezen van de commissie.

Martin van Bleek van het Gelders Genootschap zal ons voorlichten over de noodzakelijk te nemen stappen voor gemeenten om de gemeentelijke monumentencommissies in stand te houden.

Provinciaal Beleidsprogramma Monumenten 2020-2023

Op 13 december jl. heeft Provinciale Staten een nieuw Beleidsprogramma Monumenten vastgesteld voor de periode 2020-2023. Er wordt naar gestreefd om de Limburgse monumenten blijvend in een goede staat te houden. Dat is een hele uitdaging met zo’n groot aantal beschermde monumenten. Daarom worden in dit beleidsprogramma keuzes gemaakt en accenten gelegd op basis van ervaringen en de input vanuit het veld. Vanuit de rol van provinciale overheid is maatwerk geboden en wordt flexibiliteit gevraagd.

Fenna Bekkers van de Provincie Limburg zal een toelichting geven op het nieuwe Beleidsprogramma.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in:

Ondernemersplein
Steegstraat 5
6040 AE ROERMOND

Kosten

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Inschrijving

Bron: Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg/Door: Marion Zijlema

Laatst bewerkt: 17-01-2020